Pientalokohteen suunnittelu

Rakennushankkeella tulee olla vastuullinen pääsuunnittelija

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita on rakentamisen laadun kohottaminen. Laki edellyttää hyvää rakennustapaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että hankkeella on vastuullinen pääsuunnittelija sekä erikoisalojen kokonaisuuksista vastaavat suunnittelijat. Rakennusalan liitot (ASRA, RIA, SAFA, RAKLI) ylläpitävät Arkkitehtisuunnittelijoiden rekisteriä. Rekisteriin kuuluvat rakennussuunnittelijat yltävät EU:n arkkitehtidirektiivin mukaiselle ammattitaidon tasolle. Luetteloon hyväksymisen perusteella voidaan arvioida henkilön pätevyyttä pääsuunnittelijan tehtäviin. Rekisteröityminen on vapaaehtoista.

Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy:n arkkitehdeilla on pääsuunnittelijapätevyys.

Arkkitehdin tehtävä
Arkkitehdin tehtävänä on kehittää toimiston_arkkitehdit.jpgsovittujen tavoitteiden
pohjalta kokonaissuunnitelma, jossa yhdistyvät toiminnallinen, tekninen, taiteellinen ja taloudellinen ratkaisu. Arkkitehti on rakennuttajan – työn tilaajan – uskottu, joka valvoo rakennuttajan etua. Tasokas arkkitehtisuunnittelu edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja vuosien suunnittelukokemusta. Huolellinen suunnittelu maksaa itsensä takaisin rakentamisen kokonaiskustannuksissa, ja lopputulokseksi saadaan toimiva, kestävä ja kaunis talo.

Hyvin suunnitellussa talossa
• on otettu huomioon tilaajan yksilölliset toiveet
• on viihtyisät ja käytännölliset tilat
• ei ole hukkaneliöitä
• on tarkoituksenmukaiset ja helposti huollettavat materiaalit
• on mahdollisuus sopeuttaa tilajärjestelyt elämäntilanteen mukaan
• suunnittelun osa-alueet on koordinoitu toisiinsa ja kohteeseen sopiviksi (arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sisustus- ja pihasuunnittelu)
• talon ulkoasu ja pihajärjestelyt ovat luonteva osa ympäristöä

Arkkitehdin työkenttään kuuluvat pientalokohteessa yleensä
• ehdotus- ja luonnossuunnitelmien laadinta
• rakennuslupahakemukseen liittyvien asiakirjojen laadinta (pääpiirustukset 1:100, viranomaisten vaatimat selvitykset)
• ns. urakkapiirustusten laadinta (työpiirustukset 1:50, rakennusosapiirustukset, pihasuunnitelma, kiintokalusteiden ja varusteiden suunnitelmat, rakennusselostus)
• täydentävien asiakirjojen laadinta
• suunnittelukokousten johto
• työmaakäynnit ja -kokoukset; osallistuminen rakennustyön valvontaan ja tarkastuksiin